رزین‌های آکریلیک

acrylic

رزین های اکریلیک، دسته ای از پلیمرها می‌باشند که بر پایه مونومر های اکریلاتی و متااکریلاتی سنتز شده و در رنگ های تک جزئی، دوجزئی و کوره‌ای کاربرد دارند.