رزین ملامین

melamine

آمینو رزین ها،رزین های اتری شده توسط الکل ها هستند که، همراه با پلی ال ها برای ساخت رنگ های کوره ای کاربد دارند.