Water Born CED

عنوان پوشش الكتروفورزي (electrophoretic coating، electrodip يا electrodeposition ) به معنی رسوب لايه رنگ از رنگ پايه آبي بر روي يك شي رسانا (اساساٌ فلزات) توسط واكنش‌هاي الكتروشيميايي كه به طريق عمليات غوطه‌وري انجام مي‌گيرد. اساس واكنش بر پايه الكتروليز آب است كه به طور فراوان در دسترس است

امروزه از پوشش هایی که با روش الكتروفورزي اعمال می‌شود به طور وسیعی به عنوان آستر ضدخوردگی  استفاده می‌شود. از جمله محاسن این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– ضخامت فيلم رنگی يكنواخت براي قطعه‌ها(حتي با ساختار پيچيده ) فراهم مي‌كند.

– هزينه عملياتي كمتري دارند.

– سرعت توليد بالايي دارند.

-به دليل استفاده از سيكل بسته بازده زيادي دارند.

-مشکلات زیست محیطی سایر روش های پایه حلال را ندارند.

بدنه‌اي كه بايد پوشش دهي شود بايد به طور كامل در حوض رنگ غوطه‌ور باشد و نبايد بر روي حوض شناور بماند. نبايد از شكل‌هاي جبعه‌اي كه محتويات حمام رنگ را با خود از خارج مي‌كنند استفاده شود. فقط بدنه‌هاي رسانا مانند فولاد و گالوانيزه و آلومينيوم به روش الكتروبرنشاني پوشش دهي مي‌شوند. كيفيت پوشش رنگ به شدت به كيفيت سطح بدنه مانند زبري، زنگار و يكنواختي بستگي دارد.

سطح بدنه جهت اطمينان از عاري شدن از چربي و روغن بايد آماده‌سازي (Pre-treated) شود. به طور كلي آماده‌سازي بدنه بايد يك عمليات شيميايي در محيط مرطوب باشد تا چسبندگي خوب فيلم رنگ به سطح بدنه را باعث گردد. مراحل زير قبل از پوشش الكتروفورزي بايد صورت پذيرد:

آماده‌سازی (pretreatment):

– چربي‌گيري اوليه (به صورت دستي) در صورت لزوم

– چربي‌گيري به وسيله پاشش و/يا عمليات غوطه‌وري

– آب‌كشي توسط پاشش و/يا عمليات غوطه‌وري

– قسمت هسته‌سازي (Activation)

– فسفاتاسيون به وسيله پاشش و/يا عمليات غوطه‌وري

– آب‌كشي توسط پاشش و/يا عمليات غوطه‌وري

– تثبيت (passivation) به وسيله پاشش و/يا عمليات غوطه‌وري

– آخرين مرحله آب كشي با آب DI

– خشك كردن در صورت لزوم

روش الكتروفورزي به  دو شیوه کاتدی و آندی تقسیم میشود که روش کاتدی جدیدتر و به دلیل مزایای بیشترنسبت به روش آندی امروزه در خودروسازی ها مورد استفاده قرار میگیرد که به کاتدیک الکترودیپزیشن(CED) شهرت دارد.

رنگ های به کاتدیک الکترودیپزیشن عموما بر پایه رزین اپوکسی میباشد که توسط اسید خنثی سازی شده است ، وجود بار مثبت ذرات رنگ باعث حرکت ذرات تحت اعمال جریان الکتریکی به سمت قطعات و بدنه های خودرو (کاتد) می‌شود.