مدیریت

آقای رضا کحالی
آقای رضا کحالی

رئیس هیئت مدیره

آقای حمید کحالی
آقای حمید کحالی

مدیرعامل

خانم فاطمه مهری روشن‌نفس
خانم فاطمه مهری روشن‌نفس

عضو هیئت مدیره